Perkataan Ulama

DENGAN KHILAFAH URUSAN UMAT AKAN TERPELIHARA DENGAN BAIK

Al-Imam Abu Al-Hasan Az-Zaghuni Al-Hambali (w. 527 H)

Dalam kitab beliau Al-Îdhâh fî Ushûl ad-Dîn, menyatakan:

الإمامة تراد لحفظ السياسة بالشرع وإقامة الحق بالعدل وتدبير أمور البلاد والعباد بما يوجب الصلاح، ورعاية الثغور والجيوش بما يعز به الدين وينتشر به الحق ويندحض به الباطل والكفر والبدع والظلم وكف الأيدي العادية ونصرة المظلوم إلى غير ذلك مما يستقيم به أمور الناس عامة.

“Imamah/khilafah bertujuan untuk memelihara urusan umat dengan syari’at Islam, menegakkan kebenaran secara adil, memelihara urusan negara dan rakyat dengan apa yang mendatangkan maslahat, menjaga perbatasan dan menyiapkan pasukan yang dengannya agama (Islam) akan dimuliakan dan kebenaran akan tersebarluaskan, kebatilan, kekufuran, kebid’ahan, dan kezaliman akan terbantahkan, mencegah tangan-tangan jahat, menolong mereka yang terzalimi, dan perkara-perkara lain yang dapat menjadikan urusan-urusan umat terpelihara dengan baik.

ونصبة الإمام القائم بذلك فرض على الكفاية. ومتى اجتمعت الأمة على ترك إمام ينصبونه عصوا كلهم وأثموا. وذهبت طوائف من الدهرية والملحدة وغيرهم إلى أن ذلك غير واجب بحال. ووافقهم على ذلك طائفة يسيرة من أهل الإسلام.

Mengangkat seorang imam/khalifah yang menjalankan itu semua hukumnya Fardhu Kifayah. Bilamana umat bersepakat untuk tidak mengangkat seorang imam/khalifah maka mereka semua telah durhaka dan berdosa. Sejumlah orang dari aliran ad-Dahriyyah (pengingkar hari akhir) dan al-Mulhidah (pengingkar Tuhan) dan lainnya bahwa itu sama-sekali tidak wajib. Dan sebagian kecil dari umat Islam (dari kalangan ahlul bid’ah, -penj.) ada yang sependapat dengan mereka.”

Az-Zaghuni, Abu al-Hasan ‘Ali bin Abdullah. 2003. Al-Îdhâh fî Ushûl ad-Dîn. (Riyadh: Markaz Malik Faishal lil-Buhuts wad-Dirasat al-Islamiyyah). hlm 601

Fawaid:
• Keberadaan Khilafah sangat penting, yang intinya untuk memelihara urusan umat (baik urusan agama maupun urusan dunia) dengan syariat Islam, menyebar-luaskan Islam dengan dakwah dan jihad, dan menyatukan umat serta melindungi mereka dari berbagai mara bahaya.
• Hukum merealisasikan adanya khalifah adalah fardhu kifayah. Apabila umat sepakat tidak mewujudkannya maka seluruhnya akan berdosa.
• Yang menyatakan imamah/khilafah tidak wajib hanya kelompok kafir seperti ad-dahriyah dan al-mulhidah juga sejumlah kecil kalangan ahlul bid’ah seperti muktazilah dan khawarij.

 

Ustadz Azizi Fathoni

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close